LX Pantos

Privacy

View
Cookie settings

LX Pantos Co., Ltd.(hereinafter referred to as the 'Company') uses cookies on the LX Pantos website(hereinafter referred to as the 'Website'). Apart from essential cookies, the Company is required to gain individual consent from customers before installing cookies.​

When users visit the Website, information is stored in their browser or retrieved from their browser in the form of cookies. This information could be about the user, user preferences or the user device, and it is mostly used for the proper functioning of the Website. While users may not be directly identified through this information, the information may provide a more optimized user experience.​​

The Company respects the privacy of users. Users may choose not to accept specific types of cookies through their settings. They can check out the details and change their settings.

Guide to cookies

* Check ‘Turn off for today’ in the main screen pop-up​

Guide to cookies

* Google Analytics(GA4),

Microsoft Clarity anonymously collected data

LX Pantos Turkiye Lojistik Ve Ticaret Ltd. Şti. Tedarikçi Çalışanı Ve Yetkilileri İçin Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

 1. Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar ?
 2. Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?
 3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?
 4. Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir ?
 5. Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?
 6. İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir ?
 7. Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır ?
 1. Veri Sorumlusu ​

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad.Trump Tower Blok No:12/467 / Şişli / İstanbul adresinde mukim LX Pantos Turkiye Lojistik Ve Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 2. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
  Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri
  Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Ehliyet Numarası
  • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Mersis numarası
  • Vergi Dairesi
  • İmza
  • İmza Sirküleri
  • Faaliyet Belgesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin
   Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
   Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon
   Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin
   Temini
  Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri
  Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Elektronik posta adresi
  • İş Telefonu Numarası
  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Yeri Adresi
  • İş Yeri İsmi/Unvanı
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, 
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin
   Yürütülmesi, 
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
   Yürütülmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  Veri Kategorisi: Özlük Bilgileri
  Veri Kategorisi: Özlük Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Pozisyon / Unvan Bilgileri
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin
   Yürütülmesi, 
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
   Yürütülmesi
  Veri Kategorisi : Finans Bilgileri
  Veri Kategorisi : Finans Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Gelir Bilgileri
  • Banka Hesap Bilgileri
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin
   Yürütülmesi, 
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
   Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon
   Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgileri
  Veri Kategorisi: Mesleki Deneyim Bilgileri
  İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
  • Sertifikalar
  • Banka Hesap Bilgileri
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
  • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin
   Yürütülmesi, 
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin
   Yürütülmesi
 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

  Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar yoluyla toplanmaktadır.

 4. Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

  Kişisel verileriniz, LX Pantos Turkiye ve LX Pantos Turkiye adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
   kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
   için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 5. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz kural olarak şirketimiz tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Açık onayınız olmadan hiçbir koşulda, kişisel verileriniz pazarlama veya tanıtım amacıyla işlenemez veya pazarlama amacıyla 3. kişilere verilemez.

  Kişisel verileriniz aktarılırken, verilerinizin aktarıldığı yabancı ülkenin veri koruma yasalarının en az Türkiye’deki düzeyde olmasına dikkaet ediyor ve verinin gönderildiği üçüncü kişinin verinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirleri aldığı konusunda güvence vermesini talep ediyoruz.

  Kişisel verileriniz istisnai olarak yurtiçinde aşağıda sayılan üçüncü kişilere açıklanan amaçlar doğrultusunda aktarılabilir:

  Kişisel Verilerin Aktarımı
  Kişisel Verilerin Aktarımı
  Aktarılan Üçüncü Kişiler Kişisel Veri Aktarma Amaçları
  • Yetkili Kamu Kurum ve
   Kuruluşları’na
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
   Verilmesi,
  • Yetkili Kamu Kurum ve
   Kuruluşları’na
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin
   Yürütülmesi,
  • Mal ve Hizmet Satın Alım/ Satış Süreçlerinin
   Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin
   yürütülmesi
 6. Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

  Kişisel verileriniz toplanma amaçlarına uygun olmak kaydıyla, şirket ile iş ilişkiniz boyunca ve iş ilişkiniz sona erdikten sonra yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Saklama süresinin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 7. Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

  Bu aydınlatma metni zaman zaman LX Pantos Turkiye tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 8. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel verilerinize ilişkin;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
 9. Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisiselveri@lxpantos.com adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.